söndag 4 juli 2010

Pressmeddelandet

Drygt var tredje kvinnlig byggchef har
känt sig kränkt på jobbet


Svensk byggnäring har lång väg kvar innan den kan kallas jämställd. Det visar en ny Novus-rapport som redovisas i Almedalen idag. Enligt rapporten upplever 67 procent av de kvinnliga byggcheferna att kvinnor inte ges samma möjlighet att bli chef i branschen. Det främsta skälet till att kvinnorna är i så stor minoritet idag tror de kvinnliga byggcheferna är den grabbiga jargong som råder på bygget och 38 procent av kvinnorna upplever att det finns en misstro hos manliga chefer gentemot kvinnliga ledare. Sex av tio kvinnor upplever dessutom att det ställs högre krav på dem än på deras manliga kollegor.

Samtidigt som byggbranschen har ett stort behov av att rekrytera ny arbetskraft, som en följd av stora pensionsavgångar och varsel under lågkonjunkturen, så vittnar den nya Novus-rapporten om att det finns hindrande attityder gentemot såväl kvinnor som unga akademiker i branschen. Dessutom visar rapporten att många av de byggchefer som varit verksamma inom branschen i 10-25 år, och därmed kan stå för stabilitet och erfarenhet, känner sig allt för pressade och överväger att byta jobb. 15 procent av byggcheferna i åldern 31-45 år uppger att de funderar på att byta jobb varje vecka för att få ett mindre krävande arbete. Och var tionde chef i den åldern anser att de har för hög arbetsbelastning varje dag.
- Det här är djupt alarmerande ur såväl ett branschperspektiv som ett rent humanistiskt perspektiv. Vi måste skapa förutsättningar för att folk ska må bra på sitt arbete, känna att alla möts med samma respekt och att det finns en bra balans mellan arbete och fritid. Lyckas vi inte med det riskerar vi att inte kunna attrahera bra människor till våra arbetsplatser och då kommer hela branschen att urholkas, konstaterar Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna inom Ledarna.

Normer som bromsar och hindrande attityder
Jämställdhetsfrågan har varit en uppmärksammad fråga inom byggbranschen de senaste åren, men trots det visar den aktuella rapporten att de kvinnor som arbetar i branschen möts av hindrande attityder, en grabbig jargong och en misstro mot dem som ledare. Varannan kvinnlig byggchef uppger att det finns hindrande attityder gentemot kvinnor i branschen, och de får medhåll av 36 procent av männen. 17 procent av kvinnorna har arbetat på en arbetsplats där en kollega har slutat på grund av kränkande behandling. Och 36 procent av kvinnorna har själva känt sig kränkta på grund av sitt kön på arbetsplatsen. Såväl männen som kvinnorna är överens om att det främsta skälet till att det är så få kvinnliga chefer i branschen är att det finns gamla traditioner och normer som är svåra att bryta. Bilden av hur männen och kvinnorna ser på kvinnornas situation skiljer sig också en hel del åt. Sex av tio kvinnliga chefer anser att det ställs högre krav på dem än på deras manliga chefskollegor, medan merparten av männen anser att det ställs samma krav på dem. Fyra av tio kvinnor anser att det finns en misstro bland männen mot kvinnliga ledare och var fjärde man anser att kompetenskraven i branschen är sådana att de kan utgöra ett hinder för kvinnorna. Och skepsisen mot kvinnor ökar med stigande ålder. Bland byggchefer i åldern 45-60 år svarar var tredje person att kompetenskraven utgör ett hinder för kvinnor.

Viktiga åtgärder för ökad mångfald
Under en debatt i Almedalen idag debatterar riksdagsledamöter, företrädare för byggbranschen samt länspolismästare Carin Götblad frågan om hur den mansdominerade byggbranschen kan bli mer jämställd. Den aktuella rapporten visar att dagens byggchefer listar följande åtgärder som viktigast för att uppnå ökad mångfald:
1. Att företrädare inom branschen blir bra förebilder.
2. Ökad kunskap hos medarbetarna
3. Tydligare etiska riktlinjer från företagsledningen
Den åtgärd de tror minst på är kvotering/positiv särbehandling – endast två procent förordar detta alternativ. 'http://www.byggcheferna.se/

Inga kommentarer: