måndag 31 maj 2010

Citat om kvotering

I tidningen Entreprenör den här veckan finns det en notis omkring en undersökning som Sv Näringsliv gör. Den handlar bl.a. om kvotering till börsbolagsstyrelser.
Jag infogar artikeln som skrivits av Maria Ludvigsson som ett litet inlägg i debatten och medveten om att det är en partsinlaga.

ENLIGT EN UNDERÖKNING från
Svenskt Näringsliv är 63 procent av svenskarna mot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser,
vilket är en ökning med nio procentenheter sedan motsvarande
underökning i maj förra året. 21 procent av de tillfrågade är för kvotering.
Den viktigaste frågan förjämställdheten mellan män och kvinnor är i stället minskade
löneskillnader, enligt undersökningen. 93 procent av svenskarna anser att den är mycket
viktigt eller viktigt att minska löneskillnaderna. Näst vikigaste frågan är att ge
kvinnor i off entlig sektor ökade möjligheter att starta egna företag.
Det anser 65 procent av svenskarna.
– Vi ser att stödet för kvotering till bolagsstyrelser minskat i takt med att
frågan diskuterats allt mer. Idag, efter en mycket omfattande debatt,
är bara en av fem positiva, säger, Maria Ludvigsson ansvarig
för jämställdhetsfrågor på Svenskt Näringsliv.

fredag 28 maj 2010

Mer kvotering

Frågan om kvotering är ständigt aktuell. I förra veckan diskuterade vi i Ledarna frågan när vi hade kongress och nu i veckan blev jag intervjuad av en reporter på tidningen Byggvärlden i samma fråga. Det är otroligt glädjande att frågan om kvinnlig representation hamnar allt högre upp på agendan i olika sammanhang och jag hoppas att vi äntligen kommer att kunna se tydliga, positiva förändringar avseende en ökad mångfald i företagsstrukturer och bolagsstyrelser.

För oss inom Byggcheferna har jämställdhetsfrågan varit en av de viktigaste frågorna under hela 2000-talet. 2005 var vi till exempel i Almedalen med eget seminarium för första gången, med uppmaningen ”Manlig bransch söker damsällskap”. Vi har genomfört ett antal undersökningar för att få en bild av våra medlemmars attityder och värderingar kring kvinnor i branschen. Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, envishet och målmedvetenhet. Vi har i veckan fått rykande färska data från Novus som håller på att sammanställa årets Byggchefsbarometer. Hela rapporten blir klar till vårt Almedalsseminarium om det moderna ledarskapet med fokus på jämställdhetsfrågan. De resultat jag redan har sett är i vissa delar hårresande och jag kan konstatera att det återstår mycket att göra inom jämställdhetsområdet. I år har vi även med en fråga där såväl männen som kvinnorna får ange vilka åtgärder de tror är viktigast för att uppnå ökad mångfald. Sju av tio svarar att den viktigaste åtgärden är att företrädare inom branschen är bra förebilder. Endast åtta procent tror att kvotering är lösningen på problemet. Jag kommer att återkomma till denna spännande barometer här på bloggen och hoppas också att många kommer till Almedalsveckan och är med på vår debatt den 5 juli på Kapitelhusgården i Visby då jag kommer att presentera hela Byggchefsbarometern.

Den som läser artikeln i Byggvärlden där jag just intervjuats om kvotering kan lätt få uppfattningen att det finns en schism mellan mig/Byggcheferna och Ledarna, vilket absolut
inte är fallet. Tvärtom har vi vid den senaste kongressen fått flera av våra medlemmar invalda i såväl förbundsstyrelsen som viktiga arbetsgrupper. Däribland flera kvinnor.
Däremot stämmer artikelns påstående om att Ledarna har bestämt sig för att stödja idén om könskvotering in i börsbolagsstyrelser enligt en norsk modell, och det stämmer att jag protesterade mot detta ställningstagande. Skälet till detta är dels för att merparten av våra medlemmat inte tror på kvotering och dels för att jag anser att ett sådant beslut är snudd på en allmänpolitisk fråga, och det har Ledarna tydligt markerat att organisationen inte ska jobba med.
Jag ser dessutom en uppenbar risk i att denna fråga kan bli en pekpinne till medlemmarna om vem de ska rösta på i höst .
Bland våra 14 kongressombud fanns det 5 kvinnor vilket är rekord för Byggcheferna.
Dessutom har vi av 10 styrelseledamöte och två revisorer 4 kvinnor. Detta går att ordna utan kvotering.

Jag har tittat på de stora börsbolagen inom byggsektorn och jämfört hur stor kvinnorepresentation de har i sina styrelser. JM är i mästarklass med 50% kvinnor, NCC har 33%, Skanska 22 % och Peab 14 % kvinnor. Det behövs inga stora förändringar för att vi ska nå det norska målet på 40%. Det tror jag att bolagen kommer att fixa , om inte annat för att slippa skämmas. Det är värre med fackets representation i bolagens styrelser.
Där lyser, med några få undantag, kvinnorna med sin frånvaro. Jag hittar tre kvinnor totalt i alla bolagen. Det är klart att det är svårt för Byggnads och Seko att skaka fram kandidater med tanke på deras medlemskår. Även på tjänstemannasidan är det få kvinnor i styrelserna och där borde vi kunna göra mer.

torsdag 27 maj 2010

Renovering

Samling vid pumpen på Stortorget var det denna soliga eftermiddag. BQR arrangerade ett besök med guide i Storkyrkan efter uppfräschningen och inför "bröloppet". Vi guidades av en arkitekt som varit ansvarig för arbetet.
Det har kostat 14 Mkr och entreprenaden har innehållit byggnadsarabete, ställningsbyggnad, målning och konservatorjobb. Valven har tvättats med svamp och tegelstenar har tvättats. Golvet har slipats och lackats. Nu vet inte jag hur det såg ut innan men tydligen var det smutsigt, mörkt och grått. Nu är det ljusare i kyrkan delvis med hjälp av förstärkt belysning.

Altartavlan har också tvättats.Man har också försett den med modern belysning som var mycket diskret placerad. All tilläggsbelysning var dessutom fjärrstyrd.


St Göran och draken var också uppfräschade. Det var också försett med Led-belysning.,

Bänkarna hade plockats bort ut i ett tält där de delvis målades om.


Och så här ser det ut där brudparet ska gå mot altaret.

lördag 22 maj 2010

Kvoteringslag


Ledarnas Kongress har just fatta beslut om att stödja kravet på införande av en kvoteringslag för styrelser i börsbolag.
Jag har protesterat för att jag inte tror att detta kommer att påskynda jämställdheten. Jag är definitivt inte emot fler kvinnor i styrelserna utan tvärsom.
Frågan är bara om lagstiftning är den bästa vägen.
Jag hittade en rapport som skrivits av Li Jansson med rubriken "Kvotering- inte bara en kosmetisk reform"(Timbro) om konsekvenserna efter 2004 av den Norska lagen. Den bekräftar lite av det jag hävdar. Det är bättre att jobba med ökad jämställdhet i chefsleden än i styrelserna. Dessutom behövs det bättre sociala skyddsnät.

Här kommer en sammafattning av studien om Norges lagstiftning.

"I den jämställdhetspolitiska debatten lyfter politiker ofta fram Norges kvoteringslag, som
tvingar större – ofta börsnoterade – norska aktiebolag att ha minst 40 procent av respektive
kön i sina styrelser. I praktiken handlar det om att bereda plats för fler kvinnor i styrelserna.
Som en följd av lagen har antalet kvinnor i styrelserna ökat. Men när lagen granskas
framkommer tydliga negativa konsekvenser för både företagen och de kvinnor som har
kvoterats in.
Företagens rätt att själva utse sina företrädare sätts ur spel, vilket är ett kraftigt ingrepp i
äganderätten, som är central för samhället och skyddas av såväl svensk grundlag som
Europakonventionen.
Kvoteringslagen riskerar att stjälpa dem som man tänkt hjälpa. När uppdrag delas ut på
grund av kön i stället för kompetens skadas kvinnors trovärdighet. Det gäller inte minst
kvinnor som redan före kvoteringslagen fått styrelseuppdrag på egna meriter.
Om kvinnor kommer in i styrelser innan de har relevant erfarenhet, kan det leda till att de
fattar felaktiga beslut. Inkvoterade kvinnor har visserligen ofta hög utbildning, men tycks ofta
sakna erfarenhet från till exempel företagsledning.

Forskare som studerat effekterna av den norska kvoteringslagen har visat att den lägre erfarenheten drabbat företag negativt, vilket medför att styrelsekvinnornas kompetens i allmänhet riskerar att ifrågasättas.
Risken för att företagets värde ska sjunka kan vara en orsak till att företag flytt den
bolagsform (ASA‐bolag) som omfattas av kvotering efter att kvoteringslagen träde i kraft
2004. Antalet ASA‐föetag minskade 2004–2008, även när konjunkturen gick upp. Avregistreringen var dubbelt så hög perioden 2004–008 jämfört med 2000–2004.

Eftersom kraven på ASA‐bolagen är högre än för andra bolag, och även en föutsättning för bösnotering, innebär omregistreringen att föetagen går miste om trovädighet och kapitalinflöde.
Denna rapports granskning av Norge visar att kvoteringsföespråkarnas löften om ökad
jämstäldhet har uteblivit. Kvoteringen påstods leda till att jämställdheten sipprar ned i
företagen. Men andelen kvinnliga chefer har utvecklats svagare i Norge än i andra länder, och
andelen kvinnliga föetagare är fortfarande låg.

Norska kvinnliga chefer arbetar 4,5 timmar mindre ä sina manliga kolleger varje vecka, samtidigt som karriären som toppchef kräver 10–13 timmars arbetsdag. Det innebär att norska kvinnliga chefer i genomsnitt är frånvarande 5 veckor extra per år, utöver semester.
En viktig lärdom är att män inte blir styrelseledamöter för att de är män. De flesta män
kommer aldrig ifråga för en styrelseposition. De män –och kvinnor –som blir styrelseledamöter
har rätt utbildning, har varit företagare, gjort chefskarriär och har låga arbetsdagar.
För fler kvinnor i styrelserna krävs att fler kvinnor gör samma val som männen.
Politiken har makt att underlätta kvinnors karriämöligheter. Men kvotering är fel väg att gå
I stälet krävs reformer som ökar företagandet, minskar hemarbetet och möjliggör för fler
kvinnor att arbeta lika mycket som männen. Mer flexibel barnomsorg, bra möligheter att
köpa tjäster och ökad lösamhet i företagande är avgörande."

onsdag 12 maj 2010

Många händelser på kort tid

Ledarna håller Kongress 19-21 maj. Byggchefernas storlek gör att vi har många delegater som ska vara med och besluta om Ledarnas framtid och välja styrelse och revisorer. Förbundsstyrelsen har lagt en del kontroversiella förslag som byggarna tänker fösöka stoppa. Det handlar som vanligt om makt och det skapar alltid disskusioner och misstänksamhet. Vi inom Byggcheferna är ofta överens om vad vi vill och vi har en lång tradition av att förbereda oss inför dessa drabbningar. Vi har fördelat uppdragen vem som ska bemöta vad. Vi kör också utbildning i retorik för att förstärka våra argument. Jag blir alltid lika imponerad av hur bra många blir på detta på ganska kort tid

Här syns de fjorton ombuden. Det som är extra kul är att vi har inte mindre än fem byggkvinnor med. Fler ganska unga dessutom. Vi klarar detta utan kvotering vilket är anmärkningsvärt i en så mansdominerad bransch.Sent en söndagskväll bar det av med NCCs styrelse till Trondheim i Norge. Vi höll styrelsemöte där och träffade den norska ledningen. Dag två kryddades med studiebesök på några projekt varav ett tungt anläggningsuppdrag.En hygglig kvartalsrapport gav ett börslyft på drygt 10%


När jag kom tillbaka till Stockholm blev det föredrag för Nackademins byggelever. Inte mindre än 140 st. mötte upp i en lånad lokal på Solna gymnasium. Jag inledde med att informera om vad vi gör och står för i Byggcheferna. Sen fick det bli mycket info om förändringsarbetet i branschen, och lite om lönebildning och övriga anställningsvillkor. Detta är mycket uppskattat
På besöket hade jag med sju blivande byggchefsambassadörer som går en utbildning hos oss för att just kunna ta den här typen av uppdrag. Föreläsningen avslutades med en jättebra lektion i ledarskap av en av Ledarnas duktiga experter.
Vi avslutade veckan med fortsatt utbildning av våra blivande ambassadörer på Stallmästargården i Stockholm. Vacker gammal miljö mitt i staden och mitt i bygget av nya trafiklösningar vid Norrtull. Vädret var fantastiskt så det gick t.om att sitta ute.

För min del avslutades allt med ett telefonmöte på Stallis innan jag satte mig i bilen för att åka hem till Karlstad och fira en långhelg med familjen.
Det händer en del på mindre än en vecka.

lördag 8 maj 2010

Byggchefernas avdelningsårsmöte i Göteborg

För en dryg vecka sedan blev jag bjuden till ett årsmöte hos Byggchefernas avdelning i Göteborg. En traditionell tillställning med beslut om ansvarsfrihet,val osv. Ett drygt 30-tal medlemmar hade tagit sig dit i regnet. Detta är demokratin i det lilla. Här väljs t.ex. ombud till andra församlingar i demokratins namn. Jag tycker det är facinerande att såpass många faktiskt engagerar sig i detta så viktiga uppdrag trots att det regnar och är en eftermiddag mitt i vardagen. Dessutom är det ett antal som tar uppdrag för att arbeta med våra frågor. Demokratin är inte död. Det finns alltid ansvarskännande människor som är villiga att ta uppdrag för att hålla demokratin vid liv. Måhända får man locka med andra saker för att få folk att komma som t.ex i detta fallet ett studiebesök på Ostindienfararen Götheborg.På mötet valdes det en ny styrelse. Många män kan man tycka men det fanns också en kvinna som fick uppdrag men som tyvärr inte var där. Branschen är ju som bekant starkt mansdominerad så det kan vara svårt att hitta kvinnor som vill ta uppdrag. Dock vill jag säga att det blir fler och fler vilket är mycket glädjande.
Så var det ju själva studiebesöket ombord på Ostindienfararen som var jätteintressant Detta vill jag starkt rekomendera till alla. En mycket engagerad ung man, som för övrigt var med på det berömda Kinabesöket, guidade oss runt på skutan. Han berättade om historien kring både Ostindienkompaniet och båten Götheborg. Deras långa resor över haven till Asien för att lasta det då åtråvärda kinesiska porslinet, siden, kryddor osv. Det tjänades enorma pengar på detta. Det som var kul att höra var att svenskarna var uppskattade i Kina för att man inte ägnade sig åt kolonisering och krig utan bara var där för att göra affärer. Detta har inte kineserna glömt och det var därför båten fick ett så massivt mottagande när den nu kom tillbaka i ny skepnad. De besättningsmän som fanns med blev behandlade som popstjärnor och skrev massor av autografer. Massor av TV-bolag var där när dom kom till Shanghai.
Båten är ett fantastiskt bygge som i den här versionen är modernare än sin förebild. Mathiss, kylrum, elektronisk navigerin, motor osv. är några exempel på moderniteter som behövs idag för att serva en 70-manna besättning.
Sammantaget var detta ett mycket trevligt initiativ med både nytta och nöje.
Jag vill sluta med att gratulera Bosse och hans styrelse till ett lyckat möte