fredag 24 oktober 2008

Nalen

Dagen har tillbringats på en Arbetsmiljöriksdag i gamla anrika Nalen. En vacker lokal där det nog har svängts många lurviga i historien.


Vi fick lyssna på både intressanta och mindre intressanta inslag. Det som var lite spännande var att både ministern Littorin och utskottets ordförande Hillevi Engström förespråkade högre organisationsgrader hos både arbetsgivarförbund och fackföreningar. Det framkom också att Hillevi E hade en facklig karriär bakom sig.

En foskare från Sahlgenska i Göteborg pratade om forskning kring säkerhet i arbetet. Hon gjorde ett djupt intryck. Hon heter Marianne Törner och har forskat om risker och vad som ligger bakom att det händer fler olyckor på en del arbetsställen än andra. Musik för mina öron var att allt faller tillbaka på vilken kultur "Chefen" sätter. Jag ska ta kontakt med henne för ett ev. samarbete. Dom har också skrivit en intressant bok som har rubriken "Att bygga säkert" som verkar intressant.
Generaldirektören redogjorde för de 1100 inspektioner dom gjort hos mindre installations och måleriföretag. Det resulterade i 750 !!! insp.meddelanden med 950 åtgärder.
Frågan ställdes om detta ansågs vara mycket eller lite. Att 60% av småföretagen inte jobbar med detta måste ses som en smärre katastrof.
Dagen får ses som en stor framgång. Det började med ett reportage i Rapport på morgonen med en intervju med mig. Byggnads och Byggcheferna omnämndes och det citerades ur vår gemensamma enkät.
Syniskt nog nog det skett en dödsolycka just idag och en olycka hände en stund efter Rapports besök på byggarbetsplatsen som användes i reportaget.
Dedt kommer att ta tid att förändra kulturen
En stor PR - framgång alltså. Jag delade ut tidningen Byggchefen och Pressmeddelandet och fick ett samtal med Arbetmarknadsutskottets ordförande Hillevi Engström- Hon hade sett på Rapport och ville lära sig om vår situation.Pressmeddelande från Byggcheferna och Byggnads

Varannan anställd i byggbranschen är rädd för att råka ut för en arbetsolycka

Antalet dödsfall i byggsektorn har ökat med 30 procent de senaste tre åren och varannan person i branschen är orolig för att dödsolyckorna kommer att öka ännu mer när Arbetsmiljöverket nu tvingas dra ner på antalet inspektioner. Stress och slarv är de vanligaste bakomliggande orsakerna till olyckorna enligt dem som arbetar på byggena. Åtta av tio anser också att sämre trygghet och rädsla för att ställa krav medför att utländsk arbetskraft löper större risk för att råka ut för olyckor på svenska byggen. Det visar en enkät som besvarats av knappt 900 byggchefer och byggnadsarbetare under vecka 42.

Antalet dödsolyckor inom den svenska byggbranschen är nästan fem gånger så hög som inom andra branscher, enligt statistik baserad på de olyckor som anmäldes under 2007. Under första halvåret 2008 fördubblades antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång jämfört med samma period förra året (13 respektive 6 olyckor). Idag äger den årliga arbetsmiljöriksdagen rum i Stockholm och särskilt fokus kommer då att riktas mot småföretagen i byggbranschen. Enkäten, som genomförts av Byggnads och Byggcheferna, visar att närmare sex av tio personer som arbetar på byggföretag med färre än 50 anställda anser att de inte har tillräckligt med information om arbetsmiljöreglerna. Den visar också att 63 procent av dem som arbetar på småföretagen ibland tvingas tänja på arbetsmiljöreglerna för att arbetet ska fungera smidigt och att 43 procent stundtals känner sig pressade av andra att göra saker som de vet innebär en olycksrisk.

Byta bransch på grund av olycksrisk
Trots att statistiken visar att antalet arbetsolyckor minskat under de senaste åren upplever fyra av tio personer i byggbranschen att såväl olyckor som dödsfall har ökat. Var fjärde medlem i Byggnads har till och med övervägt att byta bransch på grund av dålig arbetsmiljö och risk för arbetsolyckor på sin arbetsplats. En av fem byggnadsarbetare känner oro varje vecka för att råka ut för en arbetsolycka och drygt varannan önskar att det fanns fler skyddsombud på arbetsplatsen.

- Situationen är djupt oroande och vi kan inte sitta passiva och se på hur våra medlemmar utsätts för psykisk och fysisk ohälsa. Ingen människa ska behöva vara rädd när de vistas på sin arbetsplats, säger Hans Tilly, ordförande Byggnads.

Oro för sig själv och medarbetarna
Anslagen till Arbetsmiljöverket minskar med sammanlagt 127 miljoner kronor, vilket bland annat innebär att antalet inspektioner kommer att minska. Det får bland annat till följd att det ställs högre krav på byggherrarna för att säkerställa en god arbetsmiljö. Även cheferna som befinner sig ute i produktionen kommer att få ökade krav på sig för att se till att det är en bra och säker arbetsmiljö. Samtidigt upplever endast hälften av byggcheferna att de som chefer har utrymme att arbeta med arbetsmiljöfrågorna och ta det ansvar som åligger dem. Var fjärde chef svarade dessutom i somras att det finns en risk för att någon av de anställda ska råka ut för en olycka på grund av en pressad arbetssituation. Och fyra av tio byggchefer känner även oro för att de själv ska råka ut för olyckor vid några tillfällen varje månad, fem procent känner sig till och med oroliga varje dag.

- Ingen människa ska behöva gå till sitt arbete och känna oro för att det ska inträffa en olycka, oavsett om oron gäller den egna personen eller någon av medarbetarna. Det vilar ett tungt ansvar på cheferna som ska skapa en god arbetsmiljö och för att de ska ha rätt förutsättningar att kunna ta detta ansvar måste byggherrarna också ta sitt ansvar och ge dem rimliga tidsramar för byggprojekten, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Stress och slarv
Tesen om att machokulturen skulle ligga bakom det ökande antalet dödsolyckor får inte alls stöd i enkätsvaren. Tvärtom svarar 63 procent av de tillfrågade att de inte känner sig pressade av andra att göra saker som kan innebära ökad risk för olyckor. Stress och slarv är istället de faktorer som såväl chefer som byggnadsarbetare anser vara de främsta bakomliggande orsakerna till arbetsplatsolyckorna. För att komma åt problemen måste man därför påverka de stressade byggtiderna som länge varit i fokus. Var fjärde tillfrågad anser att den viktigaste åtgärden som bör genomföras för att förhindra dödsolyckor på byggena är striktare regler för upphandlingar som medför rimligare tidsramar. Nästan lika många anser att introduktion för alla om risker på arbetsplatsen är den enskilt viktigaste åtgärden som bör genomföras. Mer informationsinsatser som utlovats av regeringen i dess strävan att bryta den negativa trenden av dödsolyckor är den åtgärd som branschens företrädare anser vara minst viktig tillsammans med skärpta lagar och hårdare vite vid överträdelser.


- Enkätresultatet är entydigt. Byggnadsarbetare och byggchefer är oroliga för att råka illa ut på arbetsplatsen. De upplever att stress och tidspress leder till olyckor. Så får det givetvis inte vara, konstaterar Hans Tilly och Lars Bergqvist och uppmanar till följande förändringar:

Den viktigaste åtgärden som bör genomföras för att förhindra dödsolyckor på byggena är striktare regler för upphandlingar som medför rimligare tidsramar. Byggherrar måste ta med arbetsmiljöfrågorna redan i början av byggprocessen. Alla inblandade parter – byggchefer, byggnadsarbetare, underentreprenörer och byggherren måste få vara med i arbetsmiljöarbetet.
Regeringen måste satsa mer, och inte mindre, pengar på Arbetsmiljöverket så det blir fler arbetsmiljöinspektioner på byggarbetsplatserna. Bra arbetsmiljö måste få kosta.
Utöver mer resurser måste Arbetsmiljöverket få laglig rätt att utfärda böter direkt vid en inspektion när de finner brister i arbetsmiljön.

torsdag 23 oktober 2008

Normal arbetsdag

Idag har jag haft några intressanta möten. Ett verkställande utskott inom Byggcheferna har haft möte där en del om framtiden har diskuterats. Vi har en vart fjädeårsstämma nästa år då riktning för nästa stämmoperiod ska läggas fast. Mycket intressanta framtidsdiskusioner med bra idéer. Har också suttit i hemlliga möten vilket också är lite spännande.

Dagen kryddades med en intevju för Rapport inför ett Pressmeddelande som släpps imorgon bitti. Nyheten sänds på morronsändningarna med förhoppningsvis tillhörande intervju. Det handlar återigen om dödsolyckorna inom bygg. Så imorgon är det till att gå upp tidigt och kolla Rapport.

Imorgon fredag ska jag på Arbetsmiljöriksdag som arrangeras av Arbetsmiljöverket.

Littorin kommer att delta och det ska bli spännande att se om han släpper mer resurser till AVerket så att inspektionerna inte går ner i antal. Vi gör utspelet tajmat mot detta för att sätta ytterligare press på bl.a. honom.

fredag 17 oktober 2008

Veckosammanfattning

Det har varit en händelserik vecka, Från Hearing i Riksdagen om arbetsmiljöproblem till diskusioner om övertalighet.
Det har varit en klassisk gasa-bromsa vecka. Lågkonjunkturen är här och många i branschen funderar på hur man ska kunna fortsätta att förändra samtidigt som vi går rakt in i en mycket osäker period, där ingen kan förutspå hur djup konjunktursvackan blir. Vår start av det vi kallar Ledarskapet är en gasa-åtgärd föt att delta i förändringsarbet och påverka attityder till det bättre. Dett är bra för framtiden och miljöarbete är affärsmöjlighet.
Att vi kommer att få se stora varsel, konkurser och förvärv tror i alla fall vi som var med -91.
Mycket av det som händer liknar den tiden.
Peabs förvärv av Peab-industri är en åtgärd som många spekulerar om just nu. Beror den på finanskrisen?
Bostadsproduktionen kommer förmodligen, om inte att stanna helt, i alla fall bromsas upp högst avsevärt. Kommer vi att få se projekt som avbryts? Människor gör inga affärer varken på bilar eller bostäder i rådande läge. Detta kommer att slå hårt mot sysselsättningen eftersom bostadsproduktionen är den mest sysselsättningintensiva delen av branschen. Efterfrågan av kontorsytor går med all säkerhet också ner eftrsom många typer av verksamheter kommer att drabbas av krisen. Handeln likaså där affärspalatsen byggs i en rasande takt och det påstås att vi redan har affärsytor för flera gånger Sveriges befolkning.
Finns det några ljuspunkter? Infrastrukturen är en. Regeringens satsning på området är bra tajmad. Dessutom finns i de planerna projekt som kan gå igång direkt. Där kommer framförallt flera av de stora bolagen att hitta en försörjning, Problemet kan bli resursbrist eftersom vi vet att det är svårt att flytta personal från ett segment till ett annat. Dessutom är infratruturen inte lika sysselsättningintensiv som husproduktion. Den utländska konkurrensen kommer också att trycka på hårdare eftersom hela Europa sitter i samma sits..
Offentligbyggandet får vi hoppas fortsätter även om skatteintäkterna kommer att minska.
Är det också kanske dags att lätta på regelsystemen för bostadsproduktion så att vi kan börja producera billiga hyresrätter? Sänkta skatter och effektivare produktionsmetoder är också en väg att stimulera bostadsbyggancdet. Hyresbostaden är ju som bekant hårt skattebelastad. Jag fick en fråga från "panelen" i Byggindustrin om vi ska börja exportera byggande. Jag har lite blandade känslor för det. Vis av historien kan man dra slutsatsen att det inte har varit speciellt lyckosamt att ge sig in och konkurera om stora riskfyllda projekt i på okända marknader i andra delar av världen. De flesta länder har duktiga byggare idag och det är inte givet att vi kan tillföra så mycket know how. Byggledning har ju varit en av våra styrkor men jag kan konstatera efter ett antal besök i bland annat Kina att dom kan det också. Vissa nichprodukter kanske kan exporteras. Jag vet inte om badrumsproduktionen i Kalix exporterar, men det är kanske ett område som är tänkbart? Dessutom slår finanskrisen rakt över hela världen och efterfrågan går ner och priskonkurensen ökar.
Slutsatsen jag drar är att det väntar bistra tider i byggbranschen. Förmodligen värre än vad vi kan se idag. Tråkigt, men det blir väl till att ladda för nästa uppgång när den nu kommer.
En lösning för en smidigare övergång i konjunkturen för våra medlemmar i Byggcheferna är vi nu passar på att växla generation. Vi har en hög medelälder och med lite stimulans tror jag att vi kan fixa en stor del av övertaligheten med förtidspensioneringar. Förutsatt att det finns pengar till detta naturligtvis.

torsdag 16 oktober 2008

Miljöarbete

Nu har vi i Byggchefernas regi startat upp Ledarskapet igen.Yngre byggchefer ska tillsammans med Per-Uno Alm (respect) titta på vad byggchefer kan göra i sin vardag för att minska CO2 utsläppen i byggsektorn. Vi pratar mycket om att sänka enegiförbrukningen i våra produkter, men mindre om hur vi kan spara pengar i produktionen i den grå vardagen. Tanken är att deras resultat ska redovisas under Almedalsveckan i form av en teater. Därför fick dom en introduktion i skådespeleriets konst av Henrik Hjelt. Humorn, tycker jag, är ett mycket verksamt vapen för att skaffa uppmärksamhet och få genomslag för sina budskap. Vi har stora förväntningar på de här mycket enagagerade byggcheferna och hoppas samtidigt att dom ska vidga sina vyer och bli bättre chefer. Det som också är kul är att projektet är gränsöverskridande. Både mellan delbranscher och företag.

tisdag 14 oktober 2008

Hearing om arbetsmiljöfrågor

Idag har jag fått bevista en hearing arrangerad av arbetsmiljöutskottet i gamla Riksdagshuset.
Generaldirektören för Arbetsmiljöverket Mikael Sjöberg inledde, och "bevisade" att det finns ett samband mellan länder som har hög konkurrenskraft och låga dödstal i arbetslivet.
Invaliditetsskadorna i Sverige ligger på en konstant nivå och varken ökar eller minskar.
Anmälda olyckor minskar och arbetsrelaterade sjukdomar minskar också.
Dödsolyckorna däremot visar en starkt ökande trend. De ökar med 34% samtidigt som antal förvärvsarbetande ökar med bara 9%. Detta innebär att det inte finns ett tydligt samband med fler ovana människor/konjunkturen och dödsolyckorna.
Utländsk arbetskraft registreras inte i Sverige utan i sitt hemland. Om de hade räknats så hade siffrorna snarare sjunkit. Det är framförallt äldre som drabbas. Så där dog myten om att vi fått in ovan personal. Småföretagen är överrepresenterade.
Inlägg från Byggnads och Byggindustrierna stärker dessa slutsatser. Dom pratar däremot om att machokulturen inte finns kvar. BI pratar om Alfons kultur och Byggnads nämner att byggnadsarbetare tar ett piller eller en Whisky istället för att klaga. Detta kallar jag för machokultur. Alla är överens om att det är attityder som är orsak till många olyckor. Vilka attityder om inte nån typ av det vi brukar kalla machokultur.
Bra att utskottet lägger stor vikt vid dessa frågor och tar såna här vällovliga initiativ tycker jag. Nu är det bara att skjuta till mer pengar till AMV så att vi får fler kontroller. Dessa verkar förebyggande och jag må bli kallad för maschokist, men vi vet att oanmälda besök har effekt precis det vi efterfrågar när det gäller svartjobben. Dessutom måste inspektörerna få mer muskler och utfärda sanktioner direkt.

fredag 10 oktober 2008

Machokultur i byggbranschen

Byggcheferna har under sommaren deltagit i Almedalsveckan för fjärde året i rad.
Den här gången var det de ökande dödsolyckorna på våra arbetsplatser som stod på dagordningen. Nollvision för dödsfall var rubriken.
Mediagenomslaget blev stort och vår debatt var välbesökt. Tyvärr kunde aktiviteten inte ha hamnat mer rätt i tiden. Jag skriver tyvärr eftersom ett antal aktuella olyckor på svenska byggen, en del med dödlig utgång, bidrog till att höja intresset kring vår debatt. En nollvision är naturligtvis det alla vill ha, men trots det så ökar olyckorna med dödlig utgång. Ett antal olyckor har som bekant inträffat även efter vår aktivitet i Almedalen.
Vad beror då de ökande olyckstillbuden på? Är det högkonjunkturen med bristande resurser? Är det de pressade byggtiderna eller beror det på att den stora generationsväxlingen har medfört att mycket nytt folk kommit in i branschen?
Frågorna är många och svaren är få. Det mesta tyder på att det är den så kallade mänskliga faktorn som är en av orsakerna. Med andra ord så är det vi som rör oss på arbetsplatserna som är oaktsamma och slarvar med rutiner och skyddsåtgärder.
Detta är en kanske en förklaring - men den är naturligtvis helt oacceptabelt.
Machokulturen får inte ta överhanden. Vi ska inte behöva gå till jobbet med risk för våra liv. Vi och Byggnads har protesterat mot neddragningarna på Arbetsmiljöverket. Vi vet att fler besök av verket är bra i förebyggande syfte. Nu ska verket genomföra riktade insatser mot branschen och vi hoppas att detta ger en ökad efterlevnad av de föreskrifter som finns.

Kvinnor i byggbranschen

Jag hade förmånen att delta på 10-årsjubiléet av Stella. Stella är ett kvinnligt nätverk för akdemiker inom NCC. Vad man glädjande kan konstatera är att det, om än låmgsamt, har gått framåt med jämställdheten i detta företag. Tittar man på de lägre åldersgrupperna så är kvinnorna faktiskt 30%. Detta ska jämföras med 5% av cheferna.
Jag vet att flera av de stora byggarna(och små) satsar hårt på att jämna ut skillnaderna mellan könen. Vem som lyckats bäst vet jag inte , men eftersom Byggcheferna var tidiga med att fokusera på frågan så är jag jätteglad att det utvecklas åt rätt håll. Mycket måste förändras i branschen för att det ska bli en större mångfald. Arbetstider, jargonger den fysiska arbetsmiljön osv. osv. Det rör sig åt rätt håll men det går för sakta. Om vi nu går in i en djup lågkonjunktur så är risken att utvecklingen stannar av igen. Vi som varit med ett tag vet att t.ex. jämställdheten varit på väg att bli bättre i slutet av 80-talet, men att kraschen 1991 gjorde att vi åkte tillbaka i tiden då många yngre åkte ut. Många företag halverade sin personal och detta gjorde att unga försvann ut. Det är därför ålderssammansättningen ser ut som den gör idag. Låt oss hoppas att vi kan rida ut stormen utan allt för stort blodbad den här gången. Pensionering av de sista 40-talisterna är en utväg för att rädda kvar de unga.
På Stellajubiléet fick vi också förmånen att lyssna till Angeles Bermudez-Svankvist som nyligen blivit utsedd till AMS-chef. Hon pratade bl.a. om AMS ballfaktor. Hon har en stil som inte direkt leder till tankar om en byråkrat. Jag tror att hon är ett jättebra val för att förändra AMS. Hennes bok "Management by love" ska bli intressant att läsa.
Viveka Ax:son Jonsson framtrådde också. Hon tog oss med på en resa om Nordstjernans historia fram till idag. Ett familjeföretag som är en stor del av Sveriges industrihistoria. Rekomenderat studieobjekt för den som är intresserad av svensk industris ursprung. Hennes reflektioner om familjeföretags utmaningar var också ett intressant avsnitt. Hon och hennes kusin Antonia är fjärde generationens ledare som enligt myten ska förstöra det andra byggt upp. Så är inte fallet. Dom har istället lyckats utveckla verksamheten till något framgångsrikt.